فروم بین المللی
برگزاری فروم (FORUM) بین المللی با همکاری موسسه علوم اداریIIAS
این رویداد علمی که همزمان در جهت توسعه همکاری های بین المللی مرکز نیز می باشد،با معاضدت و حضور تعدادی از صاحب نظران "موسسه بین المللی علوم اداری بلژیک (IIAS) در تهران انجام خواهد شد.
پیش بینی می شود این همایش در دو روز و با رویکردی که ذیلا می آید ،برگزار شود.
عنوان فروم
بررسی تطبیقی آموزش مدیران وکارکنان دولت؛ چالش ها و الزامات
 اهداف
1- انتقال فناوری های لازم در حوزه آموزش مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی؛
2- تقویت ارتباطات بین المللی آموزشی و پژوهشی مرکز
عنوان پنل ها
پنل اول: بررسی تطبیقی سیاستگذاری و فرایندهای آن در آموزش مدیران و کارکنان دولت در کشورهای توسعه یافته منتخب با مدیریت یکی از صاحب نظران موسسه IIAS؛
پنل دوم: بررسی تظبیقی استانداردسازی فرایندها و محتوای آموزش مدیران وکارکنان دولت در کشورهای توسعه یافته منتخب با مدیریت یکی از صاحب نظران موسسه IIAS؛
پنل سوم: بررسی تطبیقی طراحی، اجرا و نظارت در آموزش مدیران و کارکنان دولت در کشورهای توسعه یافته منتخب با مدیریت یکی از صاحب نظران موسسه IIAS؛
پنل چهارم: بررسی اثر بخشی آموزش مدیران و کارکنان دولت؛ چالش ها ی پیش رو در کشورهای توسعه یافته منتخب با مدیریت یکی از صاحب نظران موسسه IIAS؛
پنل پنجم: بررسی تطبیقی تحقیق و توسعه در نظام آموزش مدیران وکارکنان دولت در کشورهای توسعه یافته  منتخب با مدیریت یکی از صاحب نظران موسسه IIAS؛
اطلاعات تماس