هدف
به منظور روشن شدن مسیر علمی و مطالعاتی کنگره برای مشارکت‌کنندگان، هدف از برگزاری کنگره به شرح زیر تنظیم شده است که نتایج مطالعات‌، پنل های علمی، محتوای مقالات فراخوان شده و همایش ها  باید در راستای آن تنظیم شود.
 
"احیاء نظام توانمندسازی(آموزش)کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی و تبیین جایگاه مرکز آموزش مدیریت دولتی "

 
اطلاعات تماس