تاریخ برگزاری همایش های ملی

 
بررسی الگوی سیاست گذاری آموزش مدیران تاریخ برگذاری 98/4/23    |   مهلت ارسال مقاله 98/4/1
   
تبیین نظام های استاندارد آموزش تاریخ برگذاری 98/5/23     |   مهلت ارسال مقاله 98/5/1
   
آسیب شناسی طراحی ، اجرا و نظارت در آموزش تاریخ برگذاری 98/6/24     |   مهلت ارسال مقاله 98/6/1
   
اثر یخشی آموزش مدیران و کارکنان تاریخ برگذاری 98/7/15     |    مهلت ارسال مقاله 98/7/1
   
آسیب شناسی تحقیق و توسعه(R&D) تاریخ برگذاری 98/7/30    |     مهلت ارسال مقاله 98/7/15
   
   
اطلاعات تماس