کمیته اجرایی

دکتر سید مهدی طیبی
دبیر کنگره

اعضای شورای سیاستگذاری

ردیف
نام و نام خانوادگی پست سازمانی  سمت در کمیته
دکتر سید مهدی طیبی   معاون پژوهشی مرکز رئیس شورا 

2

دکتر مهاجرنژاد

مشاور پژوهشی رئیس مرکز

عضو شورا و ناظر کنگره

3 دکتر چمران بویه مشاور پژوهشی عضو و دبیر شورا
4 سید مجتبی معرفتی رئیس گروه هماهنگی های پژوهشی دبیر جلسات کمیته های علمی همایشهای پنج گانه

5

غلامرضا شیسی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز

عضو شورا
6
ایران رادمنش

  معاون آموزشی مرکز

عضو شورا

7

حامد احمدی

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استان ها

عضو شورا

8

حسن غمیلو

مدیرکل دفتر پژوهش  های کاربردی 

عضو شورا

9

عمران رمضانی اردی

رئیس امور آموزش و بهسازی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

نماینده سازمان اداری و استخدامیکشور و عضو شورا

 10

مهدی امیرصالحی

مدیرکل دفتر همایش ها و همکاری های علمی و امور بین الملل

عضو شورا


 
اعضای کمیته اجرایی کنگره
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت در کمیته

1

عبدالرضا مهاجری نژاد

مشاور پژوهشی رئیس مرکز

ناظر

2

مهدی امیرصالحی

مدیرکل دفتر همایش ها و همکاری های علمی و امور بین الملل

دبیر کمیته 

3

بهزاد حیدری

مدیرکل دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد

عضو کمیته

4

حسن غمیلو

مدیرکل دفتر پژوهش های کاربردی

عضو کمیته

5

احمد ذاقلی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش

عضو کمیته

6

شیرین خوشنود

مدیرکل دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی

عضو کمیته

7

محمد جلالی ابیانه

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

عضو کمیته

8

افشین بایقره رئیس گروه همکاری های علمی و امور بین الملل

عضو کمیته

9

سید حسین حسینی دارینی کارشناس  عضو کمیته

10

مریم مروجی کوشا کارشناس

عضو کمیته

 

مسئول کمیته های فرعی کمیته اجرایی کنگره

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت در کمیته

1

حامد احمدی

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و هماهنگی
امور استان ها

مسئول کمیته تیلیغات و روابط عمومی

2

یونس حیدری

مدیر امور اداری

مسئول کمیته پشتیبانی

3

شیرین خوشنود

مدیرکل دفتر تدوین و نشر منابع علمی و آموزشی

مسئول کمیته انتشارات و نمایشگاه

4

حسن نادری

مدیر امور مالی

مسئول کمیته مالی

5

محمد جلالی ابیانه

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مسئول کمیته امور انفورماتیک

6

مهدی قاسم زاده

رئیس اداره حراست

مسئول کمیته حراست

7

بهزاد حیدری

مدیرکل دفتر طرح و برنامه و ارزیابی عملکرد

مسئول کمیته جذب حامیان و اسپانسر

8

افشین بایقره

رئیس گروه همکاری های علمی و امور بین الملل

مسئول کمیته امور بین الملل

 

دبیران همایش های پنج گانه کنگره

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت در کمیته

1

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد دانشگاه

دبیر علمی همایش سیاستگذاری

2

دکتر اباصلت خراسانی

استاد دانشگاه

دبیر علمی همایش استانداردسازی

3

دکتر عباس عباسپور

استاد دانشگاه

دبیر علمی همایش طراحی، اجرا، نظارت

4

 دکتر اصغر مشبکی

استاد دانشگاه

دبیر علمی همایش اثربخشی

5

دکتر نسرین جزنی

استاد دانشگاه

دبیر علمی همایش تحقیق و توسعه

 

اطلاعات تماس