محورهای کنگره
  • سیاستگذاری آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی درسایرکشورهای توسعه یافته
  • سیاستگذاری آموزش سازمانی دربخش دولتی و خصوصی
  • نظام آموزشی، دستورالعملهای اجرایی و نقش آن ها درکیفیت  آموزش های سازمانی.
  • مدلهای کاربردی سیاستگذاری آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی.
  • آسیب های رویکردی در سیاستگذاری آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی.
  • نیازسنجی موضوعات موردنیاز درسیاستگذاری آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی.
  • رویکردهای نظری در سیاستگذاری آموزش مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی.

 
اطلاعات تماس