دو شنبه 25 شهريور 1398
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
محورهای همایش

1.تبیین نظام های استاندارد درطرح ریزی و پیاده سازی سیستمهای آموزشی و نقش آن دربهبود مستمر نتایج فرایندهای آموزشی.
The Demonstration  of   standard    system in  the design  and  implementation  of training  system and  its role in continuous improvement of  the  results  of  training processes.

2.متدهای نوین نیازسنجی آموزشی
New   Methods  of    training   needs  assessment.

3.تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی استاندارد.
Planning   and   implementation    techniques   of   standard      training   courses.

4.ممیزی سیستمهای آموزشی مبتنی بر نظامهای استاندارد.
Training   system  audit    based  on  standard   system.

5.شاخص های سنجش کارآمدی درسیستمهای آموزشی.
Efficiency    measurement    Indicators   in    training     system.

6. بررسی متدولوژیهای بازنگری شایستگی در فرایندآموزش.
Investigation of  review  methodologies for merit in training process.

7-بررسی متدهای روز دنیا درارزیابی اثربخشی آموزشی.
Investigation of  modern  methods in  training  effectiveness   evaluation.

8-نحوه محاسبه بازگشت سرمایه درآموزش.
How  to  calculate  the return  on  training capital.