يک شنبه 3 بهمن 1400
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
محورهای همایش

1- الگوها و روش های نوین طراحی و اجرای نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت
Innovative Models and Methods of Designing and Implementing a Training System for State Managers and Staff

2- نیازسنجی شایستگی های مدیران و کارکنان دولت
Needs Assessment of the State Managers and Staff Competencies

3- الگوهای آموزش، یادگیری و توسعه شایستگی های رقتاری مدیران و کارکنان دولت
Training, Learning and Developing Behavioral Competency Models of State Managers and Staff

4- طراحی و پیاده سازی برنامه های مربیگیری و منتورینگ مدیران و کارکنان دولت
Designing and Implementing the Coaching and Mentoring Programs for State Managers and Staff

5- طراحی و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت استعداد، جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران و کارکنان دولت
Designing and Implementing Integrated Talent Management Systems, Succession and Career Planning for State managers and Staff

6- نرم افزارهای شبیه سازی و MOOC در آموزش کارکنان و مدیران دولت
Simulation Softwares and MOOC Application in State Managers and Staff Training

7- کانون های توسعه مدیران دولتی
State Managers' Development Centers

8- روانسنجی، توسعه و توانمندسازی مدیران و کارکنن دولت
State Managers and Staff Psychomotricity, Development and Empowerment