سه شنبه 23 مهر 1398
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
محورهای همایش

1- مطالعه تطبیقی خط مشی  های آموزشی کشورهای منتخب برای آموزش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی.
Comparative  Studies on Training Policies  of  Selected Countries for Executives and Staff of Public Organizations

2- مدیریت دانش و انتقال تجربه درباره خط مشی های آموزشی سازمان های دولتی و خصوصی
Knowledge Mnagement and Experience Sharing Among Public and Private Organizations on their Training Policies

3- طراحی سیستم آموزشی و مقررات گذاری برای بهبود مهارت های مدیران و کارکنان سازمان های دولتی.
Designing  of Regulatory and Training   Systems  for Development of Executives  and  Staff's Skills in Public Organizations  

4-  طراحی سیستم مناسب ارزشیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان سازمان های دولتی.
  Designing an Appropriate   System  for    Performance Evaluation  on Training  Programms of Executives and Staff of Public Organization  

5- آسیب شناسی سبک های رایج آموزشی مدیران و کارکنان سازمان های دولتی.
 Pathology  of  Training  Styles  for   Executives and  Staff of Public Organizations

6- نیازسنجی آموزشی برای توانمند سازی مدیران و کارکنان سازمان های دولتی.
Training   Need   Assessment  for Empowering of Executives and Staff of Public Organizations 

7- رویکردهای نظری به آموزش مطلوب مدیران و کارکنان سازمان های دولتی.
Theoretical Approaches to Desired Training for Executives and Staff of Public Organizations